Foreningens vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold

Foreningens navn er Direkte demokrati. Foreningen for mere demokrati (herefter benævnt Direkte demokrati). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. Foreningen er uden partipolitiske og religiøse tilhørsforhold og er uafhængig af økonomiske interesser.


§ 2. Formål.

Direkte demokratis formål er at arbejde for, at der i Danmark bliver indført direkte demokrati, tilnærmelsesvis efter det mønster, der gælder i Schweiz.

Stk. 2

At arbejde for, at der i Danmark bliver indført love, der sikrer, at et givet antal borgere ved vælgerinitiativ med afstemningstema, kan kræve, at et forslag sendes til folkeafstemning på landsdækkende plan og kommunalt/regionalt.

Stk. 3

At arbejde for at opbygge et folkeligt demokratisk pres med det formål at indføre direkte demokrati i Danmark.

Stk. 4

Det er centralt for Direkte demokrati, at folkeafstemninger kan afholdes uden begrænsninger af temavalg, og at udfaldet har bindende virkning.

Det ligger uden for foreningens formål at tage negativ eller positiv stilling til et afstemningstema.

Stk. 5

Direkte demokrati er en demokratisk, tværpolitisk organisation, der spænder over alle politiske synspunkter og som udelukkende – og intet andet – har til formål at arbejde for indførelser af folkeafstemninger i Danmark


§ 3. Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver dansk statsborger, som kan støtte foreningens formål og som vil følge de trufne beslutninger vedtaget af foreningens kompetente forsamlinger. Medlemskab forudsætter betalt kontingent.

Gratis medlemskab er muligt, dog uden stemmeret på landsmøderne samt deltagelse i besluttende afgørelser.

Stk. 2

Indmeldelse sker til foreningen ved personlig eller skriftlig henvendelse. Ved indmeldelse skal der udfyldes en indmeldelsesblanket med relevante oplysninger.

Udmelding kan ske ved skriftlig henvendelse til landsrådet eller ved manglende betaling af kontingent.

Stk. 3

Landsrådet kan afvise anmodningen om medlemskab. Ved medlemskabsophør kan der ikke rejses krav på foreningens formue.

§ 4. Medlemmernes rettigheder og opgaver.

Medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter, når de har været aktive mindst 2 måneder og har betalt kontingent. Alle hverv er ulønnede. Der kan dog ansættes lønnet revisor samt sekretariatshjælp.

Stk. 2

Folkebevægelsen benytter sig af direkte demokrati. Dvs. alle beslutninger afgøres af medlemmerne, og der tilstræbes konsensus. Det forventes, at medlemmerne efterlever grundlæggende demokratiske spilleregler.

Stk. 3

Landsrådet kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt dette medlem modarbejder foreningen og dennes formål eller nægter at respektere lovligt trufne beslutninger.

Stk. 4

Et ekskluderet medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionens berettigelse på foreningens ordinære landsmøde. Landsrådets beslutning står ved magt, medmindre mindst 2/3 af de på landsmødet tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre landsrådets beslutning.

§ 5. Regionsgruppe/råd

Medlemmerne kan organisere sig lokalt med grupper i landets regioner og benævnes regionsråd.

Stk. 2

Hvert regionsråd skal udpege en kontaktperson samt en kasserer, der er ansvarlig for den lokale økonomi, men øvrig organisering/konstituering bestemmes af gruppen selv. Lokale regler og aktiviteter skal holdes inden for rammerne af foreningens grundlag og vedtægter. Regionsrådene står til ansvar over for landsrådet og landsmødet.

Stk. 3

Lokalkontingenter kan kun opkræves på frivillig basis. Regionsrådet kan ikke på nogen måde forpligtige foreningen.

§ 6. Lokalråd.

Medlemmer kan oprette lokalråd, hvis behovet opstår, inden for regionens område efter samme retningslinjer som ved oprettelse af regionsråd.

§ 7. Aktiviteter.

Direkte demokrati vil søge at fremme sit formål ved at benytte sig af alle de demokratiske strategier og aktiviteter, der skal til for at få ændret lovgivningen til fordel for direkte demokrati. Foreningens arbejdsform bygger på uddelegering af arbejdsopgaver med høj grad af selvstyre. Landsrådet står for uddelegering af nødvendige opgaver.

Stk. 2

Medlemmer modtager relevant information om foreningens virke på egen hjemmeside, via elektronisk post, telefon eller almindelig brev.

§ 8. Landsmødet.

Landsmødet er Direkte demokratis øverste myndighed og afholdes en gang årligt. Stemmeret på landsmødet har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent og har betalt evt. landsmøde-deltagergebyr før landsmødet.

§ 9. Indkaldelse og afvikling.

Landsrådet er ansvarlig for, at indkaldelse til landsmødet er alle medlemmer i hænde mindst en måned før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden skal foreligge sammen med indkaldelsen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

– valg af dirigent, referent og stemmetællere

– beretning

– regnskab og budget

– arbejdsprogram

– fastsættelse af kontingent

– behandling af indkomne forslag

– valg af landsråd

– valg af suppleanter til landsrådet

– valg af 1 revisor.

Ændringsforslag eller nye forslag til dagsordenen, forslag til debatemner, vedtagelser, arbejdsprogram samt forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelige for medlemmer på Internettet på foreningens hjemmeside senest 7 dage før landsmødets afvikling. Landsrådet er ansvarligt for landsmødets afvikling.

§ 10. Vedtagelser.

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Til andre vedtagelser kræves almindeligt stemmeflertal. Det gælder for alle afstemninger, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

§ 11. Ekstraordinært landsmøde.

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, hvis mindst 20 % af medlemmerne eller 40 % af landsrådet ønsker det. Dagsorden og indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest en måned før afholdelsen.

§ 12. Landsrådet.

Landsrådet er Direkte demokratis øverste myndighed mellem landsmøderne. Landsrådet er ansvarligt for, at foreningens politiske grundlag og vedtægter overholdes. Desuden sørger landsrådet for at være inspirator og igangsætter af aktiviteter, og det kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver som pressedækning, fondssøgning o.l.

Landsrådet aftaler selv sin forretningsorden.

Vælger selv en kasserer.

§ 13. Valg af landsråd.

Valgbare til landsrådet er alle medlemmer, der har været aktive mindst 2 måneder.

Der er dog mulighed for dispensation af valg til landsrådet såfremt ¾ af de stemmeberettigede på landsmødet godkender pågældende kandidat.

Landsrådets antal og sammensætning afgøres af de på landsmødet stemmeberettigede medlemmer. For at være valgbar skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

Alle medlemmer vælges for perioden frem til næste landsmøde.

§ 14. Ansvar.

Landsrådet er ansvarligt for gennemførelsen af de på landsmødet vedtagne forslag og beslutninger. Landsrådet er ansvarligt for foreningens økonomi. Landsrådet har til opgave at sikre koordineringen mellem regionalrådene samt sikre et effektivt samarbejde med bevægelser, organisationer, såvel nationalt og internationalt.

§ 15. Bemyndigelser.

Landsrådet tegner Direkte demokrati udadtil i alle sager. Foreningen forpligtes kun ved underskrift fra to landsrådsmedlemmer. Landsrådet kan videregive sin myndighed i bestemte sager. Ved bemyndigelse kræves underskrift fra to landsrådsmedlemmer.

§ 16. Økonomi.

Kassereren fører foreningens regnskab ud fra de af landsrådet og landsmødets afstukne retningslinjer og fremlægger hvert år på landsmødet et revideret regnskab samt forslag til budget.

Stk. 2

Foreningens midler skaffes ved kontingentbetalinger, frivillige bidrag og aktiviteter. Kontingentets størrelse fastlægges af landsmødet. Intet enkeltmedlem eller gruppe af medlemmer kan gøres personligt ansvarlig for foreningens forpligtelser, uden at dette ansvar er aftalt ved indgåelsen af den pågældende forpligtelse og med hver enkelt impliceret persons godkendelse. Landsrådsmedlemmer kan alene hæfte for forpligtigelser med foreningens formue.

§ 17. Opløsning.

Til opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede deltagere på et landsmøde. Forslag om opløsning skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før landsmødet.

Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål.

Således vedtaget på det stiftende landsmøde den 1. april 2012.